Szerző: bolyaischola

 

Nemrég, június utolsó hétvégéjén a Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum harangszóval hirdette, hogy tisztelettel és szeretettel öleli keblére és köszönti a 65 évvel ezelőtt elballagó öregdiákjait.  Ezek a volt diákok még a hajdani Református Kollégiumban kezdték tanulmányaikat. 1949-ben 76-on végeztek, jelenleg 19-en élnek, 8-an mondtak jelent a névsorolvasáson, 7-en igazolt hiányzok voltak, 4 diáktársukról nem sikerült kapcsolatot teremteni. A találkozó szervezői: Szabó László és Szabó András szívvel és lélekkel szervezték meg, készítették elő a találkozás ünnepi pillanatait. Külön köszönet illeti meg őket.

Az ünnepi program keretében a találkozó résztvevőit köszöntötte, a Bolyai Farkas Líceum igazgatója, Bálint István, a Református Kollégium igazgatója Benedek Zsolt, Enyedi Csaba lelkésztanár és Hajlák Attila plébános, valamint az Öregdiákok Baráti Köre nevében Kirsch Attila elnök.

A program része volt az emlékképek készítése, koszorúzás a Bolyaiak szobránál, osztályfőnöki óra, kötetlen beszélgetések, valamint az ünnepi ebéd.

 Az ünnepi találkozó  tükrözte mindazokat a felemelő pillanatok sokaságát, melyben a visszaemlékezések során sikerült megnyitni az iskolai emléktárakat, iskolai élményeket, a hajdani diákkor sok sok apró   fontos pillanatát.

 Jó volt találkozni és megosztani egymással az élet örömeit, bánatait, a sikereket és kudarcokat.

Így valósult meg a Tegnap és Ma, a Ma és Holnap, a Múlt és Jelen kézfogása, melyben megtestesült az a szellemi-lelki állandó, amelyet az ősi iskola plántált egykori tanítványaiba.

Ezáltal a találkozó mindnyájuknak lelki-erkölcsi-emberi   energiaforrást jelentett. 

Kirsch Attila

 Marosvásárhely, 2014. július 3.

  Az Öregdiákok Baráti Köréről

 

 1. Bemutatkozás

A Bolyai – szellem az önmagunkhoz való hűség parancsa, a Holnapért való cselekvés, a mindig újrakezdéshez szükséges szellemi-erkölcsi-hitbeli erőtartalék — írja  dr. Kozma Béla, a 440 éves iskola történetéről szóló könyvében.           

Az újrakezdés fiatalos hite és lelkesedése, a tudatos elkötelezettség valamint a Bolyai – szellem vezérelte a Református Kollégium öregdiákjait 1993 januárjában, akkor amikor megalakították a Kollégiumi Öregdiákok Baráti Körét. A Baráti Kör nemes célkitűzései között szerepeltek a következők is: ápolni a sok évszázados múltba gyökerező kollégiumi hagyományokat, ébren tartani a Bolyaiak szellemiségét, az igazságosság és tolerancia eszményével összhangban, törvényes úton küzdeni az iskola eredeti jellegének a visszaállításáért.

Még ugyanabban az évben az Öregdiákok Baráti Köre hatósugarába befogta a Bolyai Farkas Líceum öregdiákjait, megalakítva a Református Kollégium-Bolyai Farkas Líceum Öregdiákjainak Baráti Körét. Ezáltal a Baráti Kör eszmeiségében és tartalmában, célkitűzéseiben is gazdagabbá vált. Két nevet szeretnék kiemelni a Baráti Kör szellemi megalakítói közül, Nagy Pál író – a Baráti Kör első elnöke, valamint Kiss József ny. tanár a Baráti Kör elnöke a 2000-ig. Megvalósításaik bebizonyították, hogy a valódi elkötelezettség cselekvésben öltött testet, valamint azt a tényt is, hogy a Bolyai – szellem hiteles ápolása egyszerre lehet értékmegőrző és értékteremtő is. Soroljunk fel ezekből a megvalósításokból: dokumentum értékű emlékkönyvek és iskolatörténeti munkák, tanulmánykötetek megírása és kiadása, diákrendezvények, emlékünnepségek szervezése, önképzőkörök, tantárgyversenyek, diákok támogatása, családi alapítványok létrehozása. Az elhunyt tanárok és diákok emlékére a baráti kör emléktáblákat helyezett el az iskola épületében és a Vártemplom gótikus termében, a Schola Particula egykori helyén, kopjafát állított a református temetőben elhunyt tanárok és diákok emlékére.

2000 februárjában tartott tisztújítást követően a Baráti Kör Kirsch Attila elnök vezetésével megfogalmazta rövid és hosszútávú célkitűzéseit, melyek az addigi tapasztalatokra és eredményekre építkezik.

Ma nyugodtan és emelt fővel állíthatjuk, hogy a Baráti Kör csapatmunkájának eredményeként ezekből a célkitűzésekből nagyon sok megvalósult. Mindezekből kiemelném a 2002-es Bolyai Emlékévet, amelynek kezdeményezői között Baráti Körünk is megtalálható.

Az Emlékév legkiemelkedőbb eseménye az augusztusban megrendezett Öregdiák Világtalálkozó, amelynek több mint 900 öregdiák résztvevője újból bebizonyította, hogy a BOLYAI név egy szimbólum ma már, az együvétartozás ragyogó szimbóluma, amelynek legmélyebb értelmét az együttlét öröme jelenti.  A Világtalálkozó egy jelképes üzenetet is megfogalmazott múltról és jelenről, a múlt és jelen összefonódásáról,  arról, hogy iskolánk, minden egyes visszatérő diákjára büszke, fontos számára, nem felejtette el.

A Öregdiák Világtalálkozó alkalmat teremtett arra, hogy méltóképpen emlékezzünk és tisztelegjünk Bolyai János születésének 200-ik évfordulója, valamint iskolánk fennállásának 445-ik évfordulója előtt és lehetőséget biztosított arra, hogy iskolánk jelenlegi diákjai megismerhessék és köszönthessék iskolánk volt diákjait.

Szintén ez alkalommal került felavatásra a Baráti Kör munkájának eredményeként az Iskolamúzeum, amely nagyon sok múltba tekintő anyaggal és fényképekkel, diákereklyék és diákalkotásokkal ismerteti  iskolánk több száz éves történetét. Sajnos a múzeumnak otthont adó terem  a következő iskolai évben osztályteremmé alakult át, ezáltal az Iskolamúzeum meghatározatlan időre bezárt.

A Baráti Körünk éves eseménynaptárában  rendszeresen helyet kap iskolánk   főiskolai jellegére való megemlékezés,  tanárok és diákok tevékenységének díjazása,  elhunyt tanáraink és diáktársaink emlékének ápolása, ünnepi emlékműsorok szervezése Bolyai Farkas és Bolyai János születésnapi évfordulóján.

Rendszeresen részt veszünk városunk társadalmi és kulturális eseményein, valamint nemzeti közösségünk különböző megemlékezésein.

Az iskola lelkes tanárai és diákjai segítségével temetőinkben az elhunyt tanáraink sírjainak gondozását irányítjuk.

Állandóan törekszünk, hogy a jelenlegi diáksággal és tanári karral  egy minél erősebb kapcsolat és kötődés jöjjön létre, közös céljaink elérése érdekében

Célkitűzéseink

 1. A Baráti Kör irodájának felavatása és állandó irodai munkatárs foglalkoztatásaI
 2. Iskolamúzeum újraindítása – anyagok gyűjtése,
 3. Évi hagyományos programok — régi-új rendezvény felelősökkel
 4. Vivat Academia – tanári arcképcsarnok folytatása
 5. 2016 novemberében 50 éves ünnepi megemlékezés az iskolának a Bolyai Farkas nevének felvétele alkalmából
 6. Bolyai Farkas–országos és nemzetközi polihisztor díj létrehozása 3 fokozatban— kuratórium választás és díjazási kritériumrendszer kidolgozása
 7. Bolyai János — országos és nemzetközi műszaki díj létrehozása 3 fokozatban—kuratórium választás és díjazási kritériumrendszer kidolgozása
 8. Kozma Béla –irodalmi díj létrehozása — kuratórium választás és díjazási kritériumrendszer kidolgozása – támogatási formája családi alapítvány
 9. Olimpikonjainknak emléktáblájának felállítása—
 10. 50 éves jubileumi iskolatörténeti könyv kiadásának megszervezése – kuratóriumválasztás—
 11. Kiállítás szervezés — a baráti kör ereklyéiből, megőrzött tárgyakból, könyvekből, fényképekből stb. —
 12. Az iskola fennállásának 460. évfordulója alkalmából az VII. Öregdiák Világtalálkozó megszervezése
 13. Biztos anyagi alap létrehozása — tagsági könyv, évi tagdíj begyűjtés, adózás 1%-nak felajánlása, pályázatok és önkéntes adományok
 14. Szegény sorsú tehetséges diákok támogatásának megszervezése
 15. A baráti kör rendszeres képviseletének a megszervezése az évenként sorra kerülő érettségi találkozókon

 

 III.Támogatási lehetőségek

 

                       -Az iskola fennállásának 460. évfordulója alkalmából az    VII. Öregdiák Világtalálkozó megszervezésének költségtámogatása

                           – A Baráti Kör irodájának működtetési költségei

 • Iskolamúzeum kiállítási felületeinek és bútorzatának támogatása
 • Iskolamúzeum anyagának restaurálási költségei
 • Tanári arcképcsarnok képeinek folytatása
 • Érettségi tablók javítása
 • Ünnepi műsorok anyagi hátterének biztosítása
 • Szegény sorsú tehetséges diákok étkeztetése
 • Bolyai szellemiségét ápoló díjak támogatása
 • Emlékkönyvek kiadásának költségei

 

Bármilyen irányú és értékű támogatási felajánlást Baráti Körünk jogi személyiségként bejegyzett egyesületi címére kérjük eljuttatni. Kérjük, ugyanakkor támogassák  adójuk 2 % -val egyesületünk munkáját. Sajnos az  eddigi felajánlások  értéke nem volt számottevő.

 

Asociatia Schola Particula 1557-Bolyai 2000

 

Sediu: 540 064 Tg. Mures, str. Bolyai, nr. 3, judetul Mures

 

CUI: 13903582

 

Cont nr.:

HUF: RO27 OTPV 3200 0063 3929 HU01

RON: RO23 OTPV 3200 0063 3929 RO01

 

OTP BANK ROMANIA – sucursala Tg-Mures

 

 Adományokat eljuttatni, tagdíjat fizetni az alábbi címen lehet:

 hétfő-péntek: 8.00-14.00

 

            Bolyai Farkas Elméleti Líceum – könyvelőség, Tamás Ildikó főkönyvelő

             Református Kollégium – könyvelőség, Gáll Ildikó könyvelő

 

 

 

             

 

Baráti Körünk eddigi tevékenysége bebizonyította, hogy létezésének alapját a volt diákok közös összefogása, tenni akarása jelenti. Egy folytonosságot biztosít , pontosabban azt a lehetőséget,  hogy az elrepült diákévek után is  a kapcsolat: diák-iskola megmaradjon, fennálljon. A mindenkori iskoláknak– Református Kollégium, Bolyai Farkas Líceum–  egy alap pilére, egy olyan támasza melyre mindig lehet építeni és számítani.

 ,, A skóla mi vagyunk: te, én, ő – mi valamennyien. Bennem és benned, általam és általad él. Bennünk. Sőt a mögöttünk jövőkben….

Múlt és jövő. És mindez egységben, szétválaszthatatlanul.

Az iskola tehát él! Múltban, jelenben, jövőben. ’’

                                             (Kozma Béla)